ස්වාමියා සහ බිරිඳ අතර සමගිය පවත්වාගෙන යාම

කෙටි හැඳින්වීම

ඔවුන් දෙදෙනාගේ සමගිය වෙනුවෙන් දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න