ආගමික සංහිඳියාව -5

ආගමික සංහිඳියාව -5

කෙටි හැඳින්වීම

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්