ආගමික සංහිඳියාව -4

ආගමික සංහිඳියාව -4

කෙටි හැඳින්වීම

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ඔබගේ වටිනා අදහස්