සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම්

කෙටි හැඳින්වීම

ඔබගේ වහලුන් ඔබගේ සහෝදරයන්ය. ඔබගේ පාලනය යටතට ඔවුන්ව පත් කළේ අල්ලාහ් ය. ඔවුන් හළන දහඩිය බිඳු සිඳී යෑමට පෙර ඔවුන්ගේ කුලිය ලබා දිය යුතුය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්