රමදානින් පසුව කුමක් ද?

කෙටි හැඳින්වීම

රමදාන් මාසයෙන් අපි රැගෙන ආවේ කුමක් ද?
1.තරාවිහ් නැමදුම් තහජ්ජුද් නැමදුමක් (කියාම් අල් ලයිල්) බවට පත් කර ගත හැක.
2.සුන්නාහ් උපවාසයේ යෙදීම සඳහා අවස්ථාවන්.
3.අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්