දේව විශ්වාසයට මඟ පෙන්වන සංඥාවන්

කෙටි හැඳින්වීම

තම සිරුරේ තිබෙන සෑම සෛලයක් ම, සෑම පරමාණුවක් ම මැවුම් කරුගේ කැමැත්ත ට සහ නියෝගය ට එකඟ ව ක්රිرයා කරන බව මිනිසා නිසැක ව නිගමනය කරයි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්