මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි?

කෙටි හැඳින්වීම

අයහපත් දේ තහනම් කර, යහපත් දේ අණ කිරීම අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වි තිබෙන අතර, සියලු මුස්ලිම් වරුන් ට එය අවශ්යමයෙන් ම කළ යුතු බැඳීමකි. දෛනික පස් වේලා සලාහ්, රමදාන් උපවාසය සහ zසකාත් ගෙවීමේ ක්රිෛයාවන් මෙන් මෙය ද කළ යුතු බැඳීමකි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්