ඔවා දෙනු පර හට, තමා සම්මතෙහි සිට

කෙටි හැඳින්වීම

යහපත පෙන්වාදීම සහ අයහපතින් වැළැක්වීම සියලු දෙනාගේම යුතුකමකි

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්