ඔවා දෙනු පර හට, තමා සම්මතෙහි සිට

කෙටි හැඳින්වීම

යහපත පෙන්වාදීම සහ අයහපතින් වැළැක්වීම සියලු දෙනාගේම යුතුකමකි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්