ඔවා දෙනු පර හට, තමා සම්මතෙහි සිට

කෙටි හැඳින්වීම

යහපත පෙන්වාදීම සහ අයහපතින් වැළැක්වීම සියලු දෙනාගේම යුතුකමකි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න