නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද?

කෙටි හැඳින්වීම

“ඔබ කරදර නොවන්න. සැබැවින්ම මම රජ කෙනෙක් නොව, වියළන ලද මස් ආහාරය ට ගන්නා කුරෙයිෂි කාන්තාවක ගේ පුතෙකු වෙමි.” යැයි (සල්) තුමාණන් වදාළහ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්