සලාහ් - අල්ලාහ් සමඟ විශේෂ සම්න්ධකමක්

කෙටි හැඳින්වීම

තම මැවුම්කරු සමඟ නොකඩවා සම්බන්ධකම පවත් වන්නට සහ ජීවිතයේ නොයෙක් පීඩන වලට සහ පෙලඹවිමට ගොදුරු නොවී අචල ව කටයුතු කිරීමට උපකාර වන්නේ සලාහ් නම් නැමදුමයි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්