තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය

කෙටි හැඳින්වීම

තව්හීද් හෙවත් ඒක දේව වාදය යන මාතෘකාව යටතේ විස්තර කිරීමක් මෙම හඬ පටයෙහි ඇත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්