පිරිසිඳු චේතනා

කෙටි හැඳින්වීම

අපේ යහපත් ක්‍රියා අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් පිළිගනු ලබන්නේ අපේ චේතනා මුල් කරගෙනයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්