නබි තුමා පෙන්වා දුන් සලාත් ක්‍රමය

කෙටි හැඳින්වීම

සලාතය පස්මහ වගකීම්වලින් එකකි.එය නබි තුමා පෙන්වා දුන් ආකාරයට සහ කුර්ආනයේ උපදෙස් අනුව පමණක් ඉටු කිරීමෙන් මහඟු ප්‍රතිපල ලබාගැනීමට හැක.

ඔබගේ වටිනා අදහස්