ප්‍රඤාවන්තභව සහ ඉවසීම

කෙටි හැඳින්වීම

බුද්ධි ප්‍රතිභාව සහ ඉවසීම ඉස්ලාමයේ විශේෂ ගුණාංගයකි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න