මම මෙලොවට පහළ කරනු ලැබුවේ යහපත් ගුණ දහම් සම්පූර්ණ කිරීමටයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්