සලාතයේ වැදගත්කම

කෙටි හැඳින්වීම

නිසකවම සලාතය නරක පහත් ක්‍රියාවන්ගෙන් වළක්වයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න