සලාත්

කෙටි හැඳින්වීම

සලාත් නැමැති මෙම පොත් පිංච සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරල ලද කුඩා පොතකි.ඊමාන් හා ඉස්ලාම්හි කුළුණු ,වුළු හා සලාතය ඉටු කරන ක්‍රම පිළිබඳ කෙටියෙන් මෙහි විස්තර කර ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්