ඔබලා අතරින් විශිෂ්ඨ වන්තයා ඔබලාගේ පවුලේ උදවියට විශිෂ්ඨ වන්තයාය

ඔබගේ වටිනා අදහස්