ඉස්ලාම්හි පවුල් ජීවිතය

ඉස්ලාම්හි පවුල් ජීවිතය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් දහමට අනුව විවාහ ජීවිතයේ වැදගත්කම සහ අඹුසැමියන්ගේ යුතුකම් සහ අයිතිවාසිකම්.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්