අපි මරණය කරා ගමන් කරමු

කෙටි හැඳින්වීම

මරණය අප වෙත් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට පැමිණීමට හැක

ඔබගේ වටිනා අදහස්