මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය

ඔබගේ වටිනා අදහස්