මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය පැහැදිලි කිරීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්