වර්ග

මුහම්මද් තුමාණෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් බවට සාක්ෂි දැරීම

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්