වර්ග

معلومات المواد باللغة العربية

මුහම්මද් තුමාණෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් බවට සාක්ෂි දැරීම

විෂයාංක: 1