වර්ග

පෙර පහළ වූ දේව ග්‍රන්ථ පිළිබඳ විශ්වාසය

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්