වර්ග

කබ්ර්හි අර්බුද එහි සුවය හා එහි දඬුවම්

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්