වර්ග

ඥාතී සම්බන්ධකම් පැවැත්වීමේ හා දෙමාපියන්ට උපකාර කිරීමේ මහිමයන්

විෂයාංක: 5

ඔබගේ වටිනා අදහස්