වර්ග

නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නොමැති බවට සාක්ෂි දැරීම

විෂයාංක: 4

ඔබගේ වටිනා අදහස්