වර්ග

معلومات المواد باللغة العربية

නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නොමැති බවට සාක්ෂි දැරීම

විෂයාංක: 4