කෙටි හැඳින්වීම

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් අර්ථ විවරණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්