معلومات المواد باللغة العربية

විෂයාංක: 2

 • සිංහල

  PDF

  පරිවර්තනය : ජාසිම් බි දඉයාන් විචාරය කිරීම : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

  ඉමාම් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ තප්සීර්. නවීන මුස්ලිම් සමාජයට අදාල කරැණු බොහෝමයක් ගැන සඳහන් කොට ඇත.

 • සිංහල

  PDF

  1. නබි චරිතයෙහි ඔබ සවන් දුන් දේ 2. පිරිසිදු වීම පිළිබඳ පොත - ජලයේ පිරිසිදු භාවය 3. වුළු කිරීම සම්බන්ධ දීර්ඝ විස්තර 4. සපත්තු මේස් මත පිරිමැදීම 5.සලාහ් වේලාවන් පිළිබඳ පාඩම් 6.අදාන් පිළිබඳ පාඩම් 7.මස්ජිදය පිළිබඳ කොන්දේස සලාතය ඉටු කරන ආකාරය 8. සලාතය ඉටු කරන ක්රَමය පිළිබඳ පාඩම (දෙවන කොටස) 9. සුජූද් සහ්වු හා ඒ හැර සුජූද් අත්-තිලාවා හා සුජූද් අෂ්-ෂුක්ර් පිළිබඳ පාඩම 10. සුන්නාහ් සලාහ් වර්ගය 11. දෛනික සලාවට පෙර හෝ පසු සිදුකරන සුන්නාහ් සලාහ්. 12. ලුහා සහ විත්ර් වැනි සුන්නාහ් සලාහ් පිළිබ විස්තර 13. ජමාඅත් නම් සාමහික නැමදුම සිදුකරන ආකාරය 14. මගියා සහ රෝගියා සලාහ් ඉටු කරන ආකාරය 15.ඊද්. සූර්ය හා චනද්‍ර ග්‍රහණ අවස්ථාවන්, වර්ෂාව පතා කරන නැමදුම් සහ ඇඳුම් පිළිබඳ පාඩම් 16.ජනාසා පිළිබඳව සේදීම, කෆන් කිරීම, දුආ ඉල්ලීම, සූරා යාසීන් පාරායනා කිරීම වැනි සියලු විස්තර සුන්නාහ් සහ හදීස් පෙන්වන අයුරින් මෙහි ඇතුලත්ය 17. ජනාසා සඳහා අල්ලාහ් ගෙන් දුආ ඉල්ලීම සහ මරණයක් සිදුවු අවස්ථාවේ ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ගේ හැසිරීම කෙසේ විය යුතුද යන්න පැහැදිලි කිරීම 18.සකාත් පිළිබඳ පාඩම 19.සදකතුල් ෆිත්ර් හෙවත් උපවාස උත්සවය (ඊදුල් ෆිත්ර්) පෙරදැරි කර ගෙන ලබා දෙන දානය පිළිබඳ පාඩම 20. බුලූග් අල් මරාම් -අතිරේක උපවාසය, ඉඃතිකාෆ් සහ හජ් පිළිබඳ හැඳින්වීම 21. ඉහ්රාම් ඇඳ ගැනීමේ සීමා මායිම් 22 . ඉහ්රාම් හි මුහුණුවර හා එහි ක්රිමය 23.. ඉහ්රාම් හා එය හා බැඳුණු අනෙකුත් කරණු. 24. හජ් හි ක්‍රමය හා මක්කා නගරයට පිවිසීමේ ක්‍රමය 25. හජ් ඉටු කිරීමට අතපසු වූ විටක හෝ වළක්වනු ලැබූ විටක පිළිපැදිය යුතු ආකාරය.. 26. මෙම කොටසෙහි පහත සඳහන් මාතෘකා අන්තර්ගතව ඇත. ගනු දෙනු පිළිබඳ සාකච්ඡා වේ. එහි ප්‍රථමයෙන්ම ව්‍යාපාරයේ කොන්දේසි හා එහි තහනම් කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳව කතා කෙරේ. 27. මෙම කොටසෙහි ව්‍යාපාරයේ කොන්දේසි හා එහි තහනම් කරනු ලැබූ දේ, ව්‍යාපාරයක දී ගනුදෙනුව සනා කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට අදාල නීති, නිෂ්පාදක ගොවීන් වෙළඳ පොලට පැමිණෙන්නට පෙර නගරයෙන් බැහැර ගොස් හමුවී ගනු දෙනු කිරීම, වෙළඳ භාණ්ඩ අලෙවියට සූදානම් වීමට පෙර ඒවා සඳහා මිල තීරණය කිරීම යනාදි පිළිබඳව ද සාකච්ඡා වේ. 28. මෙම කොටසෙහි බංකලොත්තුව හා පවරා ගැනීම, සාම ගිවිසුම, හවාලා හා ළමාන්, හවුල් ව්‍යාපාරය හා භාරකාරත්වය, කට උත්තර ලබා දීම, අතමාරුවට ගැනීම වැනි කරුණු විස්තර කරන ලදි. 29. අසල් වැසියන් අතර ගනුදෙනු, දේ පොළ සම්බන්ධ ගනු දෙනු, වගා කිරීම සම්බන්ධ කොන්දේසි සහ ඒවායේ ගනු දෙනු, එහි සේවකයන් කෙරෙහි වගකීම යනු කරුණු මෙහි අඩංගුවේ. 30. වක්ෆ් හෙවත් දේව මාර්ගයේ දානය කිරීම පිළිබඳ පාඩම. 31. හිබත් උම්රා හා රුක්බා පිළිබඳ පාඩම. 32. අහුලා ගත් දෑ පිළිබඳ පාඩම 33. දේපොළ බෙදීම් පිළිබඳ පාඩම. 34. අන්තිම කැමැති ප්‍රකාශය පිළිබඳ පාඩම. 35 . වදීආ පිළිබඳ පාඩම 36. මෙම කොටසෙහි විවාහය වීම සම්බන්ධ නීති රිති අඩංගුය. විවාහ වීම අවශ්‍ය බව, විවාහවීමට නොහැකි අය උපවාසයේ නිරතවිය යුතු බව සඳහන් වේ. භාරකරු හා සාක්ෂි නොමැතිව විවාහය සිදුනොව්. වැන්දඹුව හා කන්‍යාවකගේ විවාහ නීතිය, විවාහ සඳහා අදාල කාන්තාවගේ කැමැත්ත, යෝජිත කාන්තා දෙස බැලීම, විවායහ ප්‍රසිද්ධ කිරීම, හා ශාරීරික ඌනතාව සහිත පිරිමින් හා කාන්තා පිළිබඳ නීතිය මෙහි ඇතුලත්වේ>