වර්ග

මිනිස් වර්ගයා හා ජින් වර්ගයා මැවීමේ යථාර්ථය

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්