වර්ග

උල්හිය්යා

උල්හිය්යා දීමේ මහිමය හා එහි නීතිරීතී පිළිබඳ පැහැදිලි කර ඇති විෂය ගොනුවක් මෙම පිටුව මගින් අරමුණු කෙරේ. මෙය ලෝක භාෂා 20කින් සඳහන් ව ඇත.

විෂයාංක: 2

ඔබගේ වටිනා අදහස්