උල්හියියා සිදුකරන විනය හා විධි විධාන

කෙටි හැඳින්වීම

දුල් හජ් මස උල්හියියා ක්රිيයාව සිදු කරන්නේ කෙසේද යනු පහදා දීමකි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්