උල්හියියා පිළිබඳ විස්තර

උල්හියියා පිළිබඳ විස්තර

කෙටි හැඳින්වීම

1. උල්හියියා යනු කුමක්ද?
2. එය ඉටු කළ යුතු ආකාරය කුමක්ද?
3. ඉටු කිරීමේදී සමාජීය වග කීම.

ඔබගේ වටිනා අදහස්