දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම

දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය විසින් දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමීප වීමේ මාර්ගයයි.ඒවා විස්තර කිරීම මෙහි අරමුණ වේ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න