දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම

දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය විසින් දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට සමීප වීමේ මාර්ගයයි.ඒවා විස්තර කිරීම මෙහි අරමුණ වේ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්