දෙමව්පියන්ට මෘදු වචනයෙන් අමතන්න

කෙටි හැඳින්වීම

දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම ඉස්ලාමයේ වැදගත් වගකීමකි.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: