දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් කැපැවී කටයුතු කරන්න

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් වෙත දෙමව්පියන්ට ඇපඋපස්ථාන කිරීම සඳහා මහත්වූ ආනිසංසක ඇත

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න