දෙමාපියන්ට සැලකිලි දැක්වීම

දෙමාපියන්ට සැලකිලි දැක්වීම

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

දෙමාපියන්ට දැක්විය යුතු සැලකිලි පිළිබඳව ඉස්ලාම් දක්වන ආදර්ශය සහ මඟ පෙන්වීම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්