ආශිර්වාදයේ මහමය

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් අපට අපේ ජීවිතය ගොඩ නගා ගැනීමට ලබා දී ඇති ආශිර්වාදයන් අසීමියි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: