ආශිර්වාදයේ මහමය

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් අපට අපේ ජීවිතය ගොඩ නගා ගැනීමට ලබා දී ඇති ආශිර්වාදයන් අසීමියි

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්