සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය පිළිබඳ තිබෙන එක් හදීසයක අර්ථය හා කෙටි පැහිදිලි කිරීමක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්