හදීස් විවරණය

කෙටි හැඳින්වීම

චේතනාව පිළිබඳ නබි තුමාගේ මධුර වදනක් විවරණය කිරීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්