හදීස් විවරණය

කෙටි හැඳින්වීම

චේතනාව පිළිබඳ නබි තුමාගේ මධුර වදනක් විවරණය කිරීම

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්