යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම

කෙටි හැඳින්වීම

1. යව්මුල් ආහිඃර් හෙවත් අවසන් දිනය විශ්වාස කිරීම
කබ්ර් හි දඬුවම් වර්ග. 2
3. අවසන් හෝරාවෙහි පෙර නිමිති
4- දජ්ජාල් මතු වීම, 5- මර්යම්ගේ පුත් ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ පැමිණීම
6- යඃජූජ් හා මඃජූජ්වරුන්ගේ පිටවීම 9,8,7 - ග්‍රහණ තුනක් ඇතිවීම
10- දුමාරය පිටවීම 12- හිරු බටහිරින් උදාවීම 11- සත්වයකු මතු වීම
13- මිනිසා එක්රැස් කරවන ගින්නක් පිටවීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: