ඊමාන් හි අර්ථ විවරණය

කෙටි හැඳින්වීම

1. අර්කාන් අල් ඉස්ලාම් - ඉස්ලාම් හි කුලුනු
2. අකීදා නම් දේව විශ්වාසයේ මූලික කරුණු
3. මලාඉකාවරු කෙරෙහි විශ්වාසය
4. ග්‍රන්ථයන් කෙරෙහි විශ්වාසය
5. රසූල්වරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්