අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කුර්ආනයට සහ මුහම්මද් (සල්) කුමාට එරෙහිය බටහිර වද්වතුන් නගන බොරු චෝදනවලට නිසි පිළිතුරු

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්