අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය

අල් කුර්ආනයේ සද් ගුණය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිසාට යහ මඟ පෙන්වනු පිණස අල් කුර්ආන් තුළින් සිදුවින ඉමහත් සේවය හා යහ ජීවන ක්‍රමය

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න