අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්

කෙටි හැඳින්වීම

“මානව හිමිකම් පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනය පවසන කරුණු කිසිවක් තිබේ ද?“ යන ප්රආශ්නයට පිලිතුරු

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්