අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය

අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය

කෙටි හැඳින්වීම

අවසාන නිවේදනය අල් කුර්ආන් වන අතර, සියලු ආගම් ඉස්ලාමයේ සම්පූර්ණවූ බව අල්ලාහ් පවසයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්