අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය

අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

අවසාන නිවේදනය අල් කුර්ආන් වන අතර, සියලු ආගම් ඉස්ලාමයේ සම්පූර්ණවූ බව අල්ලාහ් පවසයි

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්