රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් මග පෙන්වීම අනුව රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය විස්තර කර ඇත

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න