රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් මග පෙන්වීම අනුව රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය විස්තර කර ඇත

ඔබගේ වටිනා අදහස්