අම්මා ජුසුඋ අර්ථයේ සිංහල අනුවාදය

ඔබගේ වටිනා අදහස්