අල් මුහ්තසර් ෆී තෆ්සීර් අල් කුර්ආන් අල් කරීම්

කෙටි හැඳින්වීම

ශ්‍රද්ධ අල් කුර්ආනය විග්‍රහයේ සාරාංශය සිංහල පරිවර්තනය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්