ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය සිංහල බසින්

පරිවර්තනය:

කෙටි හැඳින්වීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය සිංහල බසින්

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වැඩි විස්තර

ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - සිංහල පරිවර්තනය -

https://quranenc.com/si/browse/sinhalese_mahir